Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím / Uživatelem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Zákazník,  jímž je fyzická nebo právnická osoba (dále jako „Kupující“ nebo „Uživatel“).

Prodávajícím a Poskytovatelem sportovních tréninkových produktů a služeb se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost Uninteresting Company s.r.o., se sídlem Bezručova 165, Frýdek-Místek, 738 01, IČO: 096 06 840, vedená u Krajského soudu v Ostravě, zastoupená Ing. Filipem Gavlasem, jednatelem společnosti (dále jako „Prodávající“ nebo „Poskytovatel“).

Zmíněná společnost Uninteresting Company s.r.o. je výhradním distributorem elektronických produktů, živých akcí a dalších služeb dostupných na webu www.tkdonline.cz (dále jen „webové stránky“) a dále je provozovatelem všech zmíněných webů.

 

2. Informace o předmětu koupě

Předmětem smlouvy je právo Uživatele na přístup k on-line tréninkovým video lekcím, které jsou přístupné ze serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele, které jsou nabízené na webových stránkách Poskytovatele (dále jako „tréninkové kurzy“).

Tréninkové kurzy jsou dostupné buď formou členství (kurzovné představuje pravidelný měsíční členský poplatek), online kurzu či programu (kurzovné představuje jednorázová platba s přístupem k obsahu na určenou dobu), ebooku (kurzovné představuje jednorázová platba s možností obsah stáhnout) nebo webináře (kurzovné představuje jednorázová platba s přístupem k obsahu na určenou dobu).

O jaký typ tréninkového kurzu se jedná, že vždy uvedeno a přesně specifikováno v elektronickém objednávkovém formuláři na webové stránce Poskytovatele u jednotlivého produktu.

Předmětem smlouvy mohou být dále fyzické produkty, cvičební vybavení či doplňky výživy, které jsou volně k zakoupení na webových stránkách Poskytovatele (dále jen "fyzické produkty").

Předmětem koupě jsou pak tréninkové kurzy a fyzické produkty (dále jako „předmět koupě“).

 

3. Rozsah služby

Uhrazením ceny předmětu koupě získává Uživatel právo na přístup k objednanému produktu Poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

 

4. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen uhradit kupní cenu předmětu koupě (dále jako „kupní cena“) stanovenou na webových stránkách Poskytovatele u každého jednotlivého produktu, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem na č. účtu 235652222/0600). Kupní cenou se rozumí jak kurzovné za tréninkový kurz (dále jako „kurzovné“) tak cena za fyzický produkt.

Uživatel má právo na přístup k objednanému produktu do 3 pracovních dní po řádném uhrazení kupní ceny. Řádným uhrazením kupní ceny se rozumí připsání kupní ceny v plné výši na účet Prodávajícího.

Fyzické produkty budou Kupujícímu odesílány teprve po řádném uhrazení celé kupní ceny.

Uživatel je povinen na webových stránkách Poskytovatele otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží programy zdarma na serveru Poskytovatele. Úhradou kurzovného Uživatel potvrzuje, že se mu video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný tréninkový kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele.

 

5. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi tykajícími se předmětu koupě a to na webových stránkách Poskytovatele.

Kupující objednává předmět koupě, který je vždy uveden a přesně specifikován na prodejní stránce produktu a v elektronickém objednávkovém formuláři na webové stránce Poskytovatele. Objednávka vzniká vyplněním a odeslání elektronického formuláře.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele, a že s nimi souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena zasláním potvrzení objednávky na e-mail Kupujícího uvedený v objednávce.

 

6. Kupní cena, daňový doklad

 Na webové stránce Poskytovatele najdete všechny ceny tréninkových kurzů a fyzických produktů.. Ceny jsou uvedeny jako konečné.

Daňový doklad bude Kupujícímu vystaven na základě uhrazené faktury. Daňovy doklad slouží jako doklad o koupi a Kupujícímu je zasílán automaticky elektronickou formou po plné úhradě kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce.

 

7. Způsob a forma platby

Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti STRIPE Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE Inc.

Možnosti plateb

  1. a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
  2. b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

Forma platby

Platbu je možné provést pouze jednorázově.

   

8. Garance vrácení peněz 

Za své produkty ručí společnost Uninteresting Company s.r.o. zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

Elektronické produkty a služby

Při objednání online tréninkového kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 14. den ode dne zpřístupnění tréninkového kurzu Poskytovatelem uživateli. Odstoupení je možno provést pouze elektronickou formou na e-mailu: info@tkdonline.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu) a čísla účtu, kam chce Kupující poukázat finanční prostředky.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy, který bude obsahovat přiložený daňový doklad.

Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká přístup do členské sekce placeného online kurzu a Kupující nebude mít nadále právo daný online kurz  využívat.

 

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytoval má povinnost poskytnout Uživateli přístupová práva k zakoupenému tréninkovému kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení celé kupní ceny.

Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k tréninkovému kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 10 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele uvedené v objednávce, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění veškerých technických problémů na jeho straně. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení kupní ceny.

 

10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

Tréninkový kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Uživatel se zavazuje nestahovat videa a ebooky z tréninkového kurzu na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu.

Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa tréninkového kurzu umístěna.

Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k tréninkovým kurzům. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s právem duševního vlastnictví Poskytovatele a těmito Věeobecnými obchodními podmínkami.

V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé takové porušení. Právo Poskytovatele na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.

Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců od zakoupení produktů Poskytovatele. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení. Právo Poskytovatele na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.

 

11. Ochrana osobních údajů

Kompletní informace k ochraně osobních údajů naleznete na samostatné stránce: https://tkdonline.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

 

12. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

13. Závěrečná ustanovení

Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních  podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci tréninkových kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu přeměna postavy a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Přístup k přeměně postavy je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.